27. август 2021

Официални правила на промоционална кампания

iRobot – Гаранция за връщане на Вашите пари – 30 дневен тест период

Чл. 1. Организатор
Чл. 2. Място на провеждане
Чл. 3. Продължителност на Кампанията
Чл. 4 Участващи продукти
Чл. 5 Право на участие
Чл. 6. Механизъм на Кампанията
Чл. 7 Възстановяване на стойността на Участващ продукт
Чл. 8. Съдебни спорове и приложимо законодателство
Чл. 9. Прекратяване на Кампанията преди официалния краен срок

Чл. 1. Организатор
(1) Промоционалната кампания „iRobot – Гаранция за връщане на Вашите пари – 30 дневен тест период”, наричана за краткост „Кампанията”, се организира от „Цертус Меркатус БГ” ЕООД, ЕИК 202574914 с адрес: гр. София, ул. „Апостол Карамитев” 2, представлявано от управителя Мирослав Кашпар, наричано за краткост “Организатор. Кампанията ще се проведе на територията на магазини „Технополис“, стопанисвани от „Технополис България“ ЕАД, ЕИК 130858590 с адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост, ул. „Околовръстен път“, представлявано от Сашо Иванов Ганчев, наричано за краткост „Партньор“.

(2) Официалните правила са достъпни безплатно за всяко заинтересовано лице в периода на промоционалната кампания, на официалната уеб страница на “Цертус Меркатус БГ” ЕООД, електронен адрес: www.irobot.bg, както и в магазини „Технополис“.

(3) Организаторът запазва правото си да допълва или променя Официалните правила. Допълненията и/или промените ще бъдат публично оповестени предварително на официалната уеб страница на Айробот България, на следния електронен адрес: www.irobot.bg, както и в магазини „Технополис“.

Чл. 2. Място на провеждане
Кампанията се организира и провежда на територията на магазини „Технополис“.

Чл. 3. Продължителност на Кампанията
Кампанията стартира на 27.08.2021 г. и продължава до 16.09.2021 г.
В случай, че Организаторът реши да съкрати/удължи срока на Кампанията, това ще бъде оповестено публично на официалната уеб страница на Айробот България на следния електронен адрес: www.irobot.bg , както и в магазини „Технополис“.
След приключването на Кампанията участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът и Партньорът не носят отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава действието си.

Чл. 4 Участващи продукти
Продуктите,  които участват в Кампанията, наричани за краткост  „Участващи продукти“, са:

  • Прахосмукачка-робот Roomba i7+

Кампанията не важи за Участващи продукти, при които каквато и да е част от цената е заплатена с карти подарък или ваучери.

Чл. 5 Право на участие
В Кампанията може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което е закупило Участващ продукт и след като го е използвало в рамките на до 30 дни от покупката, е останало неудовлетворено от същия (наричано за краткост по-долу „Участник“).

Участници не могат да бъдат служители на Организатора и Партньора, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).

С предприемането на каквото и да е действие за участие в Кампанията, Участниците потвърждават, че са запознати с настоящите Официални Правила и ги приемат изцяло.

Чл. 6. Механизъм на Кампанията
(1) Участник в Кампанията може да получи обратно стойността на Участващ продукт, при условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:

  • Закупи от магазин Технополис или на tehnopolis.bg Участващ продукт в периода на Кампанията (27 август 2021 г. – 16 септември 2021 г.).
  • В тестовия 30 – дневен период използва Участващия продукт, съгласно указанията за употреба, и остане неудовлетворен от резултатите.
  • В срок до 30 дни от датата на закупуване попълни и подаде в магазина, от който е закупил Участващия продукт, искане за възстановяване на заплатената сума, придружено с:
    • кратко обяснение на причините за неудовлетвореността от продукта;
    • оригиналите на гаранционната карта ина касовата бележка/фактурата, от която да са видни датата, стойността и вида на Участващия продукт;
    • Участващия продукт заедно с кутията, зарядната станция и всички аксесоари към него, който да е в добър търговски вид и без следи от механични и други увреждания или изменения като надраскване, счупване и други подобни;

(2) Разпоредбите на настоящите Официални Правила не ограничават правата на потребителите по закон. Извън Кампанията, съобразно приложимите законови разпоредби, на адресите, означени в съответната гаранционна карта, потребителите имат право да предявяват рекламации по отношение на съответствието на продукта със сключения договор за продажба.

(3) Участващи продукти, които са неработещи или в недобър търговски вид, няма да бъдат приемани за връщане в рамките на Кампанията.  За неработещ продукт (освен в случаите на повреди, вследствие на неправилна употреба, опити за неоторизиран ремонт и др. изключения от гаранционната отговорност) потребителят следва да предяви рекламация съгласно описаното в гаранционната карта на продукта.

Чл. 7 Възстановяване на стойността на Участващ продукт
(1) Стойността на Участващия продукт ще бъде възстановена на Участника, в случай че той е изпълнил всички условия, посочени в чл. 6 от настоящите правила.

(2) Стойността, която следва да бъде възстановена на Участник в Kампанията е реално заплатената цена съгласно посоченото във фискалния бон/фактурата за покупката на продукта.

(3) Стойността на Участващия продукт ще бъде върната на Участника от Партньора по съответния на заплащането на цената начин:

– в брой, на каса в търговския обект, в който е закупен продукта или

– ако цената на продукта е заплатена по банков път – по същата банкова сметка, от която е извършено плащането на цената.

Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Участника. При възстановяване на стойността по банков път, Партньорът следва да нареди сумата за възстановяване до 14 дни от датата на получаване на продукта; срокът за получаването на сумата от Участника е в зависимост от вътрешните правила на съответната банка.

(4) Правото на връщане на Участващ продукт може да бъде упражнено и след края на Кампанията, но не по-късно от 30 дни от датата на закупуването му, при изпълнението на всички,  посочени в чл. 6 условия.

(5) Стойността на Участващия продукт ще бъде изплатена в местна валута и не може да бъде заменяна за парична или каквато и да е друга равностойност.

(6) Участник може да получи обратно само веднъж стойността на един Участващ продукт.

Чл. 8. Съдебни спорове и приложимо законодателство
Всички евентуални спорове между Организатора и участниците ще бъдат решавани с взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд в България съобразно приложимото законодателство.

Чл. 9. Прекратяване на Кампанията преди официалния краен срок
(1) Кампанията може да бъде прекратена преди официално обявения краен срок по преценка на Организатора, като същото влиза в сила не по-рано от 24 часа от обявяването му на официалната уеб страница на Айробот България, електронен адрес: www.irobot.bg , освен ако в обявлението не е посочен друг по-дълъг срок.

(2) Прекратяването действа занапред и не засяга придобити от Участниците до влизането му в сила права.

Премиум функции Roomba® i7+(7558)

С навигация iAdapt® 3.0 с технология vSLAM® и система за интелигетно картографиране Imprint™, Roomba® анализира над 230,400 точки в секунда и се ориентира отлично в пространството. Винаги избира най-добрата техника за почистване и се справя с големи жилища с лекота. . Чрез системата за интелигентно картографиране Imprint™ Roomba® разпознава всяка една стая, позволявайки да я настроите да почиства стая по стая. Roomba® запаметява до 10 жилищни плана.

Roomba® умело следи състоянието на батерията и ако е необходимо, се връща на зарядната станция, за да презареди. След като презареди, продължава почистващия цикъл оттам, откъдето е спряла. Така роботът почиства дори и най-големите жилища.

Когато Roomba® напълни контейнера за боклук се връща на зарядната и самопочистваща база Clean Base™ и автоматично го разтоварва. Боклукът се съхранява в противоалергична торбичка Allergenlock, поместена в станцията, която побира до 60 контейнера за боклук и не позволява праха и мръсотията да се разнесат обратно във въздуха. Така забравяте за чистене месеци наред. Индикатор в базата ви сигнализира, когато е време да смените торбичката.

iRobot® Roomba® е оборудвана с патентована четиристепенна почистваща система AeroForce®, която концентрира въздушния поток в тясното пространство между въртящите се гумени есктрактори и създава силен вакуум. Контейнерът с голям капацитет обира и най-финия прах, а високоефективен филтър се грижи за филтрацията на въздуха.

С мобилното приложение iRobot® Home, инсталирано на Вашето мобилно устройство, можете да контролирате Roomba® дистанционно – без значение от времето и мястото, на което се намирате. Само натиснете бутона Clean и Roomba® се захваща за работа. Задавате график на почистване за всеки ден от седмицата.

Функцията Keep Out Zones ви позволява да изберете неограничен брой места, достъпа на робота до които да ограничите. Можете да направите своя избор върху картата в приложението iRobot® Home с Genius. Минималният размер за ограничаване на такава зона е 60x60 cm. Тази функция е удобна, когато например трябва да ограничите достъпа на робота до купичките с вода и храна на домашните любимци. Разбира се има безброй други зони, до които бихте искали да ограничите достъпа на робота. Тази функция замества виртуалните стени, които се използват при по-ниските категории роботи или при по-старите модели.

Благодарение на революционната функция Imprint™ след като Roomba® приключи прахосмученето, изпраща сигнал към Braava®, която тогава започва да забърсва пода. Комбинацията от тези два робота гарантира цялостно почистване на пода и предлага безпрецедентно удобство за почистване на подовите настилки.

Можете да настроите Roomba® да почиства, когато не сте у дома. Задавате Location Services през мобилното приложение и така, когато излезете от вкъщи, апликацията ще ви засече и ще каже на Roomba® да почисти.

Навигация iAdapt® 3.0 с технология vSLAM® и интелигетна система за картографиране Imprint™, самопочистваща база Clean Base™
1 899.00 лв. с ДДСв наличност