ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящият документ обхваща общите условия и условията на ползване на сайта www.irobot.bg и Oнлайн магазинa на адрес www.irobot.bg, включително условията за сключването на Договор за покупко-продажба с търговеца „ЦЕРТУС МЕРКАТУС БГ“ ЕООД.

„ЦЕРТУС МЕРКАТУС БГ“ ЕООД е търговец, специализиран в търговията с почистващи роботи и прахосмукачки-роботи като е ексклузивен вносител и дистрибутор на продуктите с марка iRobot. Като добросъвестен търговец, „ЦЕРТУС МЕРКАТУС БГ“ ЕООД стриктно  спазва  и зачита правата на своите Клиенти.

Потребителят не може да се откаже от правата, признати му със Закона за защита на потребителите. Разпоредбите на договори, които са в ущърб на Потребителя, спрямо разпоредбите на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), се считат за невалидни, като на тяхно място се прилагат разпоредбите на Закона за защита на потребителите. Клаузите на настоящите Общи условия нямат за цел да ограничават или да изключват каквито и да било права на Потребителите, признати им по силата на императивните норми на закона. При евентуални несъответствия между клаузите на настоящите Общи условия с горепосочените разпоредби, върховенство имат императивните нормативни разпоредби.

 

 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 2. Онлайн магазинът, достъпен на електронен (интернет) адрес www.irobot.bg се управлява от търговеца:

„ЦЕРТУС МЕРКАТУС БГ“ ЕООД, ЕИК 202574914, ДДС № BG202574914, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад, ул. „Апостол Карамитев“ № 2, вх. В, ет. 2, ап. 7.

Адрес на електронна поща: bg.info@certus-mercatus.com.

Електронен адрес: www.irobot.bg

телефон за контакти: +3592 491 63 66 (на цената за стандартен разговор – според тарифата на съответния оператор)

 1. Използването на Онлайн магазина изисква крайните устройства и телеинформационната система, които ползват Клиентите, да отговарят на Техническите изисквания.
 2. Настоящите Общи условия обхващат както Клиентите, които са Потребители, така и Клиентите, които не са Потребители, ползващи онлайн магазина, електронните услуги и сключващи Договори за покупко-продажба (с изключение на раздел XI от настоящите Общи условия, който се отнася единствено за Клиенти, които не са Потребители).
 3. Приемането на Общите условия е доброволно, но е задължително при заявка на Поръчка от страна на Клиента.
 4. Всеки път, когато в Общите условия се използват долуспоменатите термини, изписани с главна буква, същите следва да се разбират според дефиницията, дадена по-долу, освен ако от контекста на разпоредбата, в която са са използвани ясно се разбира нещо друго:

а. „Цена“ – Определена в български лева, сума за заплащане бруто (с включени данъци), полагаща се на Продавача, на основание прехвърляне на собствеността на Продукта върху Клиента, съгласно Договора за покупко – продажба. Цената не включва разходите за доставка, освен ако условията на Промоцията, предоставена от Онлайн магазина, разпореждат друго.

б. „Работен ден“ – всеки ден между понеделник и петък, с изключение на официалните празнични/почивни дни.

в. „Клиент“ – (1) физическо лице, или друго лице действащо чрез упълномощено лице; (2) юридическо лице; или (3) лице, притежаващо пълна правоспособност за правни действия, което е изразило желание да сключи с Продавача Договор за покупко-продажба. В случаите, когато Клиентът е физическо лице с ограничена правоспособност за правни действия, се задължава да получи ефективно дадено съгласие от своя законен представител за сключването на Договор за предоставяне на услуги/ Договор за покупко-продажба, както и да представи такова съгласие при всяко поискване от страна на Продавача.

г. „Потребител“ – физическо лице, извършващо правни сделки с търговец, които не са пряко свързани с неговата стопанска или професионална дейност.

д. „Кошница за пазаруване“ – услуга, която се предоставя на всеки Клиент, който ползва Онлайн магазина, състояща се в предоставянето на възможност за подаване на Поръчка за един или няколко Продукта, вписване на кодове за отстъпка, с които да бъде получена възможност за намаляване на Цената при определени условия на отделните договори, показване на обобщение на Цената на отделните Продукти и на всички Продукти общо (включително и евентуалните разходи за доставка), показване на предвидения срок за доставка на Продуктите. Кошницата за пазаруване събира оферти за сключване на Договор за покупко-продажба, направени от Клиента, т.е. в една Поръчка могат да се добавят повече от една оферта за сключване на Договор за покупко-продажба.

е. „Новини по имейл/ iRobot бюлетин“ – електронна услуга, която дава възможност на всички ползващи я Клиенти/Потребители, да получават от Продавача периодична информация и по-специално за Продуктите, Онлайн магазина, включително за нови Продукти и промоциите на посочения от Клиента/ Потребителя имейл адрес, с изричното съгласие на Клиента/ Потребителя.

ж. „Продукт“ – налична в онлайн магазина движима вещ, която е предмет на Договора за покупко-продажба между Клиента и Продавача, срещу заплащане на Цената. Всички Продукти, представени в Онлайн магазина, са фабрично нови.

з. „Промоции“ – специални условия за продажба или предоставяне на услуги, уредени според правилата, посочени в рамките на онлайн магазина, предложени от Продавача в определен срок от време, от които Клиентът може да се възползва според регламентираните там правила, като намаление на Цената или разходите за доставка.

и. „Онлайн магазин“ – платформа, предоставяща възможност на Клиента за подаване на Поръчки и ползване на предлаганите от Продавача услуги, предоставени от Продавача,  достъпна на интернет адрес: www.irobot.bg.

й. „Продавач“ – „ЦЕРТУС МЕРКАТУС БГ“ ЕООД, ЕИК 202574914, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад, ул. „Апостол Карамитев“ № 2, вх. В, ет. 2, ап. 7, ДДС номер BG202574914.

к. „Съдържание“ – текстови елементи, графични или мултимедийни (напр. информации за Продукти, снимки на Продукти, рекламни видеоклипове, описания) в това число творби по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, които се разпространяват в рамките на онлайн магазина от Продавача и неговите партньори.

л. „Договор за покупко-продажба“ – договор за покупко-продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите, включващ продажби от страна на Продавача в полза на Клиента на Продукти срещу заплащане на съответна Цена, увеличена с евентуални допълнителни такси, в това число разходи за доставка, чиито условия подробно се определят в настоящите Общи условия. Договорът за покупко-продажба се сключва между Клиента и Продавача чрез използване на средствата за комуникация от разстояние, след приемане на Поръчката от страна на Продавача по правилата, уточнени в настоящите Общи условия. Договорът за покупко-продажба определя подробно Продукта, неговите основни характеристики, Цената, разходите за доставка и други съществени условия. Всеки Продукт е предмет на отделен Договор за покупко – продажба.

м. „Технически изисквания“ – минимални технически изисквания, които е необходимо да се изпълнят при работа с телеинформационната система, която използва Продавача, включително за сключване на договор за предоставяне на услуги или сключване на Договор за покупко – продажба, т.е.: (1) компютър, лаптоп или друго мултимедийно устройство с достъп до интернет; (2) достъп до електронна поща; (3) интернет браузър (4) препоръчителна минимална разделителна способност на екрана: 1024×768; (5) включване в интернет браузъра възможността за запис на файлове тип „бисквитки“, както и обслужване на Javascript. За да сключи Договор за покупко – продажба, Клиентът трябва да притежава валиден имейл адрес и телефонен номер, а също така в определени случаи клавиатура или друго устройство, даващо възможност за правилно попълване на електронни формуляри.

н. „Поръчка“ – деклариране на волята на Клиента, който заявява прякото си желание за сключване на Договор за покупко-продажба от разстояние, подадено чрез използване на средствата за комуникация от разстояние, определящо Продуктите, спрямо които Клиентът подава оферта за сключване на Договор за покупко-продажба, и данни на Клиента, необходими за евентуалното сключване и изпълнение на Договора за покупко – продажба. Поръчката на всеки Продукт ще се възприема като независима оферта на Клиента за сключване на Договор за покупко-продажба. Поръчката може да получи един номер, а всички оферти ще се изпълняват едновременно. Приемането на Поръчката означава сключване на Договор за покупко-продажба.

 

 1. ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ В ОНЛАЙН МАГАЗИНА
 2. Продавачът предоставя безплатно чрез Онлайн магазина следните електронни услуги в полза на Клиентите:

а. възможност на Клиентите да заявяват Поръчки и да сключват Договори за покупко – продажба, по правилата, определени в настоящите Общи условия;

б. представяне на рекламно съдържание, адаптирано спрямо интересите на Клиентите;

в. възможност за Клиентите да ползват услугата „Кошница за пазаруване“;

г. възможност за разглеждане на Съдържанието, публикувано в рамките на онлайн магазина;

д. Услугата Новини по имейл/ iRobot бюлетин – повече информация за услугата можете да откриете по-долу в т. 6 от настоящия раздел.

 1. Ползването на Кошницата за пазаруване започва в момента, когато Клиентът постави първия си Продукт в Кошницата.
 2. Кошницата за пазуруване се предоставя безплатно, има еднократен характер и се затваря в момента на финализиране на подаваната чрез нея Поръчка или по-рано – в момента на преустановяване на подаваната чрез нея Поръчка от страна на Клиента, при което Кошницата за пазаруване запаметява информацията относно Продуктите, избрани от Клиента и след приключване на сесията на браузъра, включително и при затваряне на страницата, без обаче да гарантира наличността на конкретните Продукти, избрани от Клиента, с цел предоставяне на Клиента възможност за подаване на Поръчка в по-късен момент.
 3. Клиентът е задължен да:

а. подава в Поръчката единствено истинни и актуални необходимите данни на Клиента, за сключването на Договор за покупко-продажба и/или договор за предоставяне на услуги;

б. актуализира своевременно данните, включително личните си данни, предоставени на Продавача във връзка със сключването на Договор за покупко – продажба; Клиентът има възможност за промяна на данните, въведени при създаването на Поръчката по всяко време като за целта изпрати имейл с искане за корекция на данните му на bg.info@certus-mercatus.com;

в. използва услугите и функционалностите, предоставени от Продавача по такъв начин, че (а) да не пречи на дейността на Продавача и онлайн магазина и (б) да е съответстващ със законовите разпоредби и разпоредбите на настоящите Общи условия;

г. използва услугите и функционалностите, предоставяни от Продавача, по начин незатрудняващ останалите Клиенти и Продавача;

д. заплаща в срок Цената и другите, определени от Клиента и Продавача разходи в пълния им размер;

е. получи и приеме в съответния срок поръчаните Продукти, като използва начина на доставка, и плащане, посочени от него в поръчката;

ж. не предприема действия като:

 • действия или дейности, имащи за цел придобиването на информация, предназначена не за Клиента, включително данни на други Клиенти или вмешателство в принципите или техническите аспекти на функциониране на онлайн магазина, и извършването на плащанията;
 • неразрешена промяна на Съдържанието, доставяно от Продавача, по-специално на подадените в рамките на Онлайн магазина Цени и описания на Продуктите;
 1. Сигнали за проблеми, свързани с предоставянето на електронни услуги и дефекти във функциите на Онлайн магазина могат да се подават на:

а. писмено на адрес: гр. София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад, ул. „Апостол Карамитев“ № 2, вх. В, ет. 2, ап. 7 или

б. по електронен път чрез електронната поща на адрес: bg.info@certus-mercatus.com

 1. В случай че Клиентът/Потребителят желае да се възползва от услугата „Новини по имейл / iRobot бюлетин“, същият следва да отбележи изричното си съгласие за ползване на услугата, чрез:

а. поставяне на отметка пред полето „Абонирайте се за новини по имейл“ под формата за поръчка на Продукт от Онлайн магазина и последващо изпращане на поръчката към Продавача или

б. въвеждане на своя имейл адрес в полето за абониране за „iRobot бюлетин“ на началната страница www.irobot.bg, даване на изрично съгласие за ползване на услугата, деклариране, че Потребителят е на възраст над 16 години и настискане на бутона стрелка до полето за абониране.

С изпълнение на действията по подточка а и б се счита, че между Клиентът и Продавача е сключен договор за предоставяне на услугата.

Всеки Клиент/ Потребител има право по всяко време да прекрати ползването на услугата (Договора за предоставяне на услугата) „Новини по имейл/ iRobot бюлетин“ чрез изпращане на Продавача на уведомление в свободна форма на адрес: bg.info@certus-mercatus.com или директно чрез линка за „отписване“ в текста на електронните съобщения, получени от Продавача.

 

III. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 1. Продавачът предоставя възможност за подаване на Поръчка на Продукт/и чрез формуляра за поръчка в Онлайн магазина.
 2. В процеса на развитие на Онлайн магазина, Продавачът може да въведе нови, следващи начини за подаване на Поръчки с използване на дистанционни средства за споразумение и комуникация според правилата, описани в настоящите Общи условия.
 3. Сключването на Договор за покупко-продажба между Клиента и Продавача става след предварително подадена от Клиента Поръчка.
 4. Продавачът предоставя възможност на Клиента да подаде Поръчка чрез Онлайн магазина по следния начин, в посочения ред:

а. Клиентът добавя избран/и Продукт/и в Кошницата за пазаруване, след което преминава към формуляра за Поръчки.

б. Клиентът попълва във формуляра за Поръчка актуални данни, необходими за сключване и изпълнение на Договора за покупко – продажба. Във всеки случай, предоставянето на неактуални или неверни данни от страна на Клиента, може да възпрепятства изпълнението на Договора. Във Формуляра за поръчка е необходимо посочването от страна на Клиента на следните лични данни: име и фамилия, адрес (улица или квартал, град/населено място, номер на улица или блок, вход, етаж, апартамент, пощенски код, държава), адрес на електронна поща, телефонен номер за контакт, както и данни относно Договора за покупко – продажба: Продукт/и, количество на Продукт/и, при наличие – вид, място и начин на доставка. За Клиенти, които не са Потребители е необходимо също посочването на данните на юридическото лице/правно образувание, наименованието и идентификационния номер (БУЛСТАТ/ЕИК), номер по ДДС (ако лицето е регистрирано по ДДС) ако се изисква фактура.

в. Клиентът избира един от предоставените от Продавача начини за доставка.

г. Клиентът избира начин на плащане на Цената и евентуално на останалите, посочени във формуляра за Поръчка, обобщени разходи за реализирането на Договора за покупко – продажба.

д. Преди Клиентът да изпрати Поръчка (да подаде оферта) на Продавача, с помощта на предоставените за тази цел функции на Онлайн магазина, Клиентът е длъжен да се запознае и приеме настоящите Общи условия, както и да даде изричното си съгласие за обработка на личните му данни от страна на Продавача.

е. При подаване на Поръчката, до момента на натискане на бутона „Поръчай“, Клиентът има възможност самостоятелно да коригира въведените данни в рамките на панела „Кошница за пазаруване“, чрез прибавяне или изтриване на дадена позиция, или корекция на броя на Продуктите.

ж. В зависимост от наличните начини на плащане и избрания от Клиента начин, Клиентът може да бъде пренасочен към сайт на външен доставчик на разплащателни услуги с цел извършване на плащането.

 1. В отговор на направената Поръчката, Продавачът незабавно изпраща на Клиента автоматично съобщение на посочения от Клиента за тази цел имейл адрес, с потвърждение за получената Поръчка, и започва нейната проверка.
 2. След проверката на Поръчката, без неоправдано забавяне, Продавачът изпраща на Клиента на посочения имейл адрес съобщение с:

а. Информация за потвърждаване на приетите една или няколко отделни оферти за Продукти, посочени в Поръчката, както и за потвърждаване за сключване на Договор за покупко-продажба (приемане на Поръчката по отношение на Продуктите посочени в съобщението); или

б. информация за неприемане на някоя или всички оферти за Продукти, посочени в Поръчката, поради причини посочени в раздел IV или при невъзможност за изпълнение на Поръчката от Продавача, поради нелаличност на поръчания Продукт/и.

 1. 7.Договорът за покупко-продажба се счита за сключен в момента на потвърждаване на офертата (офертите), т.е. когато Клиентът получи съобщение, предвидено в т. 6., буква „а“ по-горе отнасящо се до посочените в него Продукти. Продавачът изпраща на Клиента потвърждение на условията на Договора на посочения от Клиента имейл адрес.
 2. 8.В случай че няма възможност да приеме всички или някои от подадените в Поръчката оферти, Продавачът ще се свърже с Клиента за:

а. да информира Клиента за липсата на възможност за приемане на всички подадени в Поръчката оферти и за сключване на Договор за покупко-продажба; или

б. за потвърждаване от страна на Клиента на желанието му да се реализира Поръчката частично, в частта, в която Продавачът се е съгласил да приеме офертата за сключване на Договор за покупко – продажба. В същото време Клиентът може да анулира напълно подадената Поръчка (по отношение на всички оферти), което не нарушава правото му на отказ от договора. Анулирането на Поръчката от Клиента освобождава Продавача от задължението да я изпълни. При анулиране на Поръчката, съответно се прилага т. 12 по-долу.

 1. 9.При липса на възможност за приемане на офертите, подадени в рамките на Поръчката, Договорът за покупко-продажба относно посочените от Продавача Продукти не бива сключен, а Продавачът своевременно, но в срок не по-късен от 14 дни, възстановява на Клиента, извършените от него плащания, за частта, от която Договорът за покупко-продажба не се е състоял. Съответно се прилагат разпоредбите на раздел VIII, т. 6 от настоящите Общи условия.
 2. Независимо от това Продавачът може да уведоми Клиента за статуса на Поръчката, като изпрати съобщение на посочения от Клиента имейл адрес или като изпрати смс съобщение или се свърже с него по телефона.
 3. Цялостната стойност на Поръчката обхваща Цената, разходите за доставка и евентуални други разходи. Продавачът може в избран от него период да определи праг на минимална стойност на Поръчката, за която доставката на Продукти е безплатна. За общата сума, включваща данъците на Продукта предмет на Поръчката, както и разходите по доставката (включващи такси за транспорт, доставка и пощенски услуги), както и за други разходи, а когато не може да се определи точно размерът на тези такси – за задължението за тяхното заплащане, Клиентът е информиран при подаване на Поръчката, включително и в момента на изразяване на волята на Клиента за обвързване с Договора за покупко – продажба.
 4. Промоциите в Онлайн магазина, не могат да се обединяват (сумират), освен ако условията на Промоцията изрично не постановяват друго.

 

 1. НАЧИНИ И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТИ
 2. Продавачът може да предостави на Клиента различни начини за плащане по Договора за покупко – продажба.
 3. Възможните актуални начини за плащане са посочени в Онлайн магазина в полето „Плащане“ под формуляра за Поръчки. Възможните начини за плащане зависят от поддържаните към момента на Поръчката начини на плащане от Онлайн магазина и съответния избор, направен от Клиента.
 4. Разплащанията посредством парични транзакции по електронен път и с разплащателни карти се извършват по избор на Клиента с посредничеството на оторизирани услуги;
 5. В случай, че Продавачът не получи плащане от Клиента, който е избрал да плати предварително, т.е. плащане с превод по банков път, електронно плащане или плащане с разплащателна карта, Продавачът може да се свърже с Клиента, за да напомни за плащането, включително, да изпрати съобщение на имейла. Плащания, неосъществени в срок от 3 дни от подаване на Поръчката и в следващия, допълнителен 2 – дневен срок, са причина за отказ на приемане на направената от Клиента оферта в рамките на Поръчката. Клиентът също може до момента, в който получи съобщение за изпращането на Поръчката, да я анулира без никакви последствия, като се свърже с Продавача чрез посочените в настоящите Общи условия данни за контакт, което не нарушава правото му за отказ от договора.
 6. В случай че Клиентът избере плащане с наложен платеж, Клиентът е задължен да извърши плащането при получаване на пратката. Отказът от получаване (приемане) на Продукта, е условие за прекратяване на Договора за покупко – продажба.
 7. В случай че Клиентът откаже да получи (приеме) Продукта, то същият дължи на Продавача разходите за доставка и обратно експедиране на Продукта към Продавача. В хипотезата по предходното изречение Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и обратно експедиране на Продукта към Продавача и в случаите, когато прагът на минимална стойност на Поръчката предполага доставката на Продукта да е безплатна. Разходите за доставка се изчисляват на база действащата към момента актуална тарифа на превозвача, извършващ транспорта на Продукта.

 

 1. РАЗХОДИ, НАЧИНИ, СРОК ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТ И ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА ОТ ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА НА ПРОДУКТИТЕ
 2. Доставката на Продукта е възможна на територията на България. Доставката на Продукта до Клиента се заплаща, освен ако Договора за покупко-продажба гласи друго. Начините и цените за доставка на Продукта са посочени в поле под формата за Поръчка в Oнлайн магазина, включително и в момента на изразяване на желание от страна на Клиента да се обвърже с Договор за покупко – продажба.
 3. Начините на доставка зависят от избрания от Клиента начин на плащане или Продукт. Те могат да се променят.
 4. Общият срок за изчакване на доставката на Продукта от Клиента (срок за доставка) се състои от времето за подготовка и обработка на Поръчката от Продавача и от времето за доставка на куриера.
 5. Срокът за доставка на Продукта до Клиента е до 4 работни дни, освен ако в описанието на даден Продукт или при подаване на Поръчката е посочен по-кратък срок.
 6. Времето за подготовката на Поръчката за изпращане всеки път е предоставено в описанието на избрания Продукт и важи от деня на:

а. отразяването на плащането по банковата сметка или разплащателната сметка на Продавача – в случай на избор от страна на Клиента на плащане чрез банков превод, електронно плащане или плащане онлайн с карта;

б. сключването на Договор за покупко-продажба – в случаите на избор от страна на Клиента на плащане с наложен платеж.

 1. Към споменатото по-горе време трябва да се добави времето за предаване на Продукта от съответния превозвач, което зависи от избрания от Клиента начин на доставка.
 2. В случай на едновременно подаване на Поръчка за няколко Продукта с различен срок на доставка, срокът за доставка е най-дългият посочен срок, който въпреки това не може да надвишава 14 работни дни.
 3. Рискът от загуба или повреда на Продуктите преминава върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме Продуктите.

 

 1. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И РЕКЛАМАЦИЯ НА ПРОДУКТ
 2. Продуктите, предлагани в Онлайн магазина, могат да имат гаранция от производителя или от дистрибутора. Гаранционния срок на всички роботи и електрически аксесоари е 2 (две) години от датата на доставка на Продукта. Гаранцията не обхваща консумативи (с изключение на батериите, чиито гаранционен срок е 6 месеца). Подробните условия на гаранцията и времето на нейната продължителност, в този случай са посочени в гаранционната карта, прикрепена към Продукта, издадена от лицето, гарантиращо качеството на Продукта. Клиентът следва да прочете и внимателно да се запознае с гаранционните условия и инструкцията за експлоатация преди първата употреба на Продуктите, а след това стриктно да следва указанията, в т.ч. за поддръжка и почистване на Продуктите. Неспазването на указанията за поддръжка и почистване, както и други дейности несъвместими с описаните в инструкцията за експлоатация на Продуктите, могат да доведат до анулиране на гаранцията.
 3. Продавачът е длъжен да достави на Клиента Продукт без дефекти.
 4. При поява на дефект по време на гаранционния срок, ако той не е причинен в резултат на неправилна употреба на Продукта или неспазването на указанията за поддръжка и почистване, Клиентът има право да предяви рекламация. Рекламация може да бъде подадена от Клиент писмено, по пощата до Продавача, на адрес: гр. София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад, ул. „Апостол Карамитев“ № 2, вх. В, ет. 2, ап. 7, по електронна поща на адреса на Продавача: bg.info@certus-mercatus.com или по електронна поща директно до оторизирания сервиз за Продуктите – „България Сервиз Груп ООД на адрес: office@bgs.bg.
 5. Ако продаденият Продукт прояви дефект по време на гаранционния срок ако той не е причинен в резултат на неправилна употреба на Продукта или неспазването на указанията за поддръжка и почистване, Продавачът е длъжен в срок до един месец да поправи Продукта като го приведе в съответствие с Договора за покупко-продажба или да замени Продукта с нов, в случаите, в които дефектът не подлежи на поправяне. Разходите по експедиране и ремонтиране на Продукта в случаите на основателна рекламация са за сметка на Продавача.
 6. Териториалният обхват на предоставяната от Продавача гаранция е ограничен на територията на Република България.
 7. Препоръчва се Клиентът да посочи в описанието на рекламацията: (1) информация и обстоятелствата за предмета на рекламацията, подробности за вида и датата на установяване на дефекта; (2) данните за контакт на подаващото рекламацията лице – което ще улесни и ще ускори разглеждането на рекламацията. Изискванията, посочени в предходното изречение, са единствено под формата на препоръка и не оказват влияние върху резултатите от разглеждането на рекламацията, подадена без препоръчителното описание на рекламацията.

 

VII. ИЗВЪНСЪДЕБНИ НАЧИНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ И ИСКОВЕ, И ПРИНЦИПИ НА ДОСТЪП ДО ТЕЗИ ПРОЦЕДУРИ

 1. Използването на извънсъдебни начини за разглеждането на рекламации и искове имат доброволен характер. Текстовете по-долу имат информативен характер и не задължават Продавача да използва извънсъдебни начини за разрешаване на споровете. Декларацията на Продавача за съгласие или отказ от участие в процедура по дела за извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове, се подава от Продавача на хартиен или друг траен носител, в случай че в следствие на подадената от Потребителя рекламация, спорът не бъде разрешен.
 2. Подробна информация за възможностите на Клиента, в качеството си на Потребител, да се възползва от извънсъдебните начини за разглеждане на рекламации и искове, както и за принципите на достъп до тези процедури са достъпни на адреса на Комисията за защита на потребителите:https://www.kzp.bg/ и Министерство на икономиката: https://www.mi.government.bg/bg/themes/urejdane-na-potrebitelski-sporove-po-sadeben-i-izvansadeben-red-organi-za-alternativno-reshavane-na-325-325.html. Министърът на икономиката одобрява списък на субектите, признати за органи за алтернативно решаване на потребителски спорове на територията на Република България.
 3. Kлиентът може да подаде жалба чрез онлайн платформата за решаване на спорове (ОРС):https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС) също така представлява източник на информация относно начините на извънсъдебно разрешаване на спорове, които могат да възникнат между търговците и Потребителите.

 

VIII. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ СТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛИ

 1. Потребител, сключил договор от разстояние, може да упражни право си на отказ от договор, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на (а) приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя или б) когато Потребителят е поръчал много Продукти с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, е приело последния Продукт;

За да упражни правото си на отказ от Договора за покупко-продажба е необходимо Потребителят да информира Продавача за решението си преди изтичането на сроковете по т. 1. Заявлението за отказ от Договора за покупко-продажба може да бъде подадено по следните начини:

а. в електронен вид чрез електроннапоща на адрес: bg.info@certus-mercatus.com

б. използвайки формуляра за отказ от договор, приложен като Приложение № 1 към настоящите Общи условия.

 1. Потребителят може да използва образеца на формуляра за отказ от договор или друго недвусмислено заявление за упражняване на правото на отказ от Договора за покупко-продажба в свободна форма.
 2. В случай на отказ от договор сключен от разстояние, задълженията на страните да изпълнят договора се прекратяват.
 3. При упражнено право на отказ от Договора за покупко-продажба Продавачът има задължение в срок, не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на заявлението на Потребителя за отказ от договора, да възстанови на Потребителя извършените от него плащания, в това число разходите по доставката на Продукта (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избрания от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния, обикновен начин на доставка, предлаган в Онлайн магазина).
 4. Продавачът възстановява платената сума като използва същия начин на плащане, който е използвал Потребителят, освен ако Потребителят изрично се е съгласил на друг начин за възстановяване, който не е свързан с никакви разходи от негова страна. В случай че плащането не може да бъде върнато по същия начин на плащане, използван от Потребителя, поради факта, че Продавачът не обслужва вече този метод на плащане, Продавачът ще възстанови сумата, използвайки възможно най-близък начин до този, който е използвал Потребителят преди това. Ако Продавачът не е предложил сам да вземе Продукта от Потребителя, Продавачът може да задържи сумата, получена от Потребителя, до момента, в който получи обратно Продукта или до получаване на доказателство за неговото изпращане от Потребителя, в зависимост от това кое събитие ще настъпи по-рано.

Ако плащането трябва да бъде възстановено по банковата сметка на Потребителя, Продавачът ще върне плащането по банковата сметка, посочена от Клиента (напр. във формуляра за отказ от договора), а ако Потребителят не посочи банковата сметка, по която плащането трябва да бъде възстановено, Продавачът ще върне плащането на банковата сметка, с помощта на която Потребителят е извършил плащането във връзка с Договора за покупко-продажба, от който се оттегля.

 1. Потребителята е задължен незабавно, не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от датата, на която се е отказал от Договора за покупко – продажба, да върне Продукта на Продавача или да го предаде на упълномощено от Продавача лице, освен ако Продавачът сам не е предложил да вземе Продукта. За спазване на срока е достатъчно Продуктът да бъде изпратен преди изтичането му на адрес: гр. София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад, ул. „Апостол Карамитев“ № 2, вх. В, ет. 2, ап. 7. Продуктът следва да бъдат върнат в състоянието, в което е получен от Клиента, т.е. с ненарушена цялост, окомплектовка и опаковка, както и без неотстраними следи от употреба.
 2. При условие, че Потребителят упражни правото си на отказ от Договора за покупко-продажба, той носи отговорност за обезценяването на Продукта, в случай че това е настъпило в резултат на използването му извън обичайния начин, необходим за установяване на характеристиките, качествата и функционирането на Продукта. Отговорността на Потребителя може да включва, по-специално, но не само, невъзможността за излагане на Продукта за продажба като пълноценен Продукт, разходи за повторно етикетиране и прилагане на елементи за сигурност върху Продукта, както и разходите за привеждане на Продукта в състояние, в което може да бъде включен в продажба отново като част от Онлайн магазина, включително разходите за разглеждане на Продукта от специалист и разходите за отстраняване на дефекти, открити в резултат на такъв оглед (доколкото тези дефекти са резултат от употребата извън обичайния начин, необходим за установяване на характеристиките, качествата и функционирането на Продукта). Заплащането на компенсацията на Продавача за обезценяването на Продукта се извършва чрез прихващане на сумата от стойността на направената поръчка, подлежаща на връщане на Клиента.
 3. Потребителят поема само преките разходи за връщането на Продукта, с изключение на случаите по предходната точка. Препоръчва се обратното изпращане на Продуктите да се извършва, чрез регистрирани превозвачи и сключване на застраховка на вещите, доколкото рискът от загуба или повреда на продуктите се носи от Клиента до получаване на Продукта обратно от Продавача.
 4. Клиентите, които не са Потребители нямат право на отказ от договора за покупко-продажба.

 

 1. I ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 2. Личните данни на Клиента се обработват от Продавача в качеството му на администратор на лични данни.
 3. Предоставянето на Лични данни от Клиента е доброволно, но необходимо за използването на определени Електронни услуги или сключване на Договор за покупко – продажба.
 4. Подробности относно защитата на личните данни ще намерите в секцията „Политика за поверителност“, достъпна в Онлайн магазина.

 

 1. ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
 2. Продавачът може да извърши промени в настоящите Общи условия при:

а. промяна в нормативните разпоредби, регулиращи продажбата на Продукти или предоставянето на електронни услуги по електронен път от страна на Продавача, оказващи влияние на взаимните права и задължения, уточнени в договора, сключен между Клиента и Продавача, или промяна в тълкуването на гореспоменатите нормативни разпоредби вследствие на съдебни решения, становища, препоръки или предписания на компетентните в дадената област органи или институции;

б. промяна в начина на предоставяне на услуги, предизвикано предимно по технически или технологични причини (по-специално актуализация на техническите изисквания, посочени в настоящите Общи условия);

в. промяна в обхвата или начина на предоставянето на услуги, към които се прилагат разпоредбите на Общите условия, чрез въвеждането на нови, промяна или преустановяване на предоставянето от страна на Продавача на досегашните функции или услуги, обхванати от Общите условия;

 1. В случай на извършване на промени в Общите условия, Продавачът ще предостави текста на Общите условия като го публикува в Онлайн магазина и го изпрати със съобщение на посочения от Клиента при сключването на Договора за предоставяне на услуги имейл адрес, което Страните приемат за обявяване на информацията за промяна в средствата за електронна комуникация, по начин, който предоставя възможност на Клиента да се запознае със съдържанието му.
 2. Промяната в Общите условия влиза в сила след изтичането на 14 (четиринадесет) дни от датата на изпращане на информацията за промяна до Потребителя. Измененията в Общите условия не засягат вече сключените между Клиента и Продавача Договори за покупко-продажба преди промяната на Общите условия.

Промяната в Общите условия влиза в сила незабавно от момента на публикуването на променените Общи условия в Онлайн магазина по отношение на Клиентите, които не са Потребители.

 

 1. СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА КЛИЕНТИ, КОИТО НЕ СА ПОТРЕБИТЕЛИ
 2. От момента, в който Продавачът предаде Продукта на превозвача, правата и тежестите, свързани с Продукта и рискът от случайна загуба или повреда на Продукта преминават върху Клиента, който не е Потребител. Продавачът, в този случай, не носи отговорност за загуба, липса или повреда на Продукта, възникнали след приемането му за транспорт до момента на предаване на Клиента, както и за закъснеания при доставката на пратката.2.Нито Продавачът, нито неговите служители, упълномощени представители и пълномощници не носят отговорност към Клиента, неговите подизпълнители, служители, упълномощени представители и/или пълномощници за каквито и да било вреди, включително пропуснати ползи, освен ако щетата е причинена умишлено от тях.
 3. Във всеки случай установяването на отговорността на Продавача, неговите служители, упълномощени представители и/или пълномощници, отговорност по отношение на Клиент, който не е Потребител, без значение от нейното правно основание е ограничена – както в рамките на отделния иск, така и за всякакви  други претенции общо – до размера на платената Цена и разходите за доставка по основание на последния Договор за покупко – продажба.
 4. Всички спорове, възникнали между Продавача и Клиента, който не е Потребител ще бъдат разглеждани от компетентния съд по месторегистрация на седалището на Продавача.
 5. За Клиенти, които не са Потребители, Продавачът може да извърши промени в Общите условия по всяко време въз основа на действащите законови разпоредби.

 

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Настоящите Общи условия са в сила от 1.07.2021г.
 2. Договорите, сключени от Продавача, се сключват на български език.
 3. Записът, сигурността и предоставянето на съществените клаузи на сключения Договор за предоставяне на услуги по електронен път става чрез изпращане на съобщение на имейл адреса, посочен от Клиента.
 4. Записът, сигурността, предоставянето и потвърждаването на Клиента на съществените клаузи на сключения Договор за покупко-продажба става чрез изпращане на имейл съобщение на Клиента с потвърждение за направената Поръчка, както и прилагане към пратката с Продукта на спецификация на Поръчката и фактура за покупката. Съдържанието на Договора за покупко-продажба е допълнително записано и защитено в информационната система на Онлайн магазина. Ако Клиентът поиска ДДС фактура, Клиентът се съгласява ДДС фактурата да бъде изпратена на предоставения от него имейл адрес. Продавачът може да въведе технически методи за удостоверяване на Клиента преди той да може да изтегли доказателството за покупка или ДДС фактурата.
 5. Клиентът се съгласява да получава електронни фактури за направените в Онлайн магазина Поръчки на предоставения от него имейл адрес в PDF или друг електронен формат. Клиентът може да оттегли това съгласие по всяко време като по недвусмислен начин уведоми Продавача за желанието си да получи хартиена фактура за направена Поръчка.
 6. Продавачът осигурява техническите и организационни средства, които съответстват на степента на заплаха за сигурността на предоставяната функционалност или услуга въз основа на Договора за предоставяне на услуги. Използването на Електронни услуги е свързано с типичните заплахи, свързани с предоставянето на данни чрез интернет, като разпространението на данни, загуба или получаване на достъп до данните на неупълномощени лица.
 7. Съдържанието на Общите условия е достъпно за Клиентите безплатно на следния адрес URL: https://www.irobot.bg/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/
  8.Продавачът информира, че използването на Онлайн магазина чрез интернет браузър, в това число подаване на Поръчки, а също свързването по телефона с Продавача, може да е свързано с необходимостта от поемане на разходите за свързване с интернет мрежата (такса за пренос на данни), или на разход за телефонен разговор, съгласно тарифата на съответния оператор, който използва Клиента.
 8. По всички нерегламентирани в настоящите Общи условия въпроси се прилагат действащите законови разпоредби на българското законодателство.

Приложение № 1

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

* Ненужното се зачертава.