1. Данни на доставчика:
Цертус Меркатус БГ ЕООД
гр. София
ул. Апостол Карамитев 2                                                                             
ЕИК: 202574914
2. Поръчка на стоки
a) Поръчка
Продуктите на http://www.irobot.bg са част от стандартното портфолио на компанията. Доставчикът не гарантира, че всички продукти са налични във всеки един момент. Наличността им се потвърждава въз основа на конкретна поръчка. Потвърждението на поръчка се получава на посочена електронна поща.За да поръчате продукт, е необходимо да изберете стока и да попълните формата за поръчка. Изпращането на поръчката се приема като предварителен договор за покупко-продажба.
Цената на всеки продукт е указана самостоятелно и не включва цена за доставка. Цените за доставка се изчисляват автоматично при поръчка на стока, като се визуализират и също включват ДДС. За поръчки над 200 лв. с ДДС, доставката е безплатна.б) Анулиране на поръчката
Поръчката може да бъде анулирана от всяка от двете страни, без посочена причина, преди финалното й потвърждение от страна на доставчика. Ако поръчката е анулирана от страна на доставчика, причината за това обикновено се уточнява изрично.
Анулирането на поръчка, след сключване на договор за покупко-продажба, е възможно само с изрично предварително споразумение между двете страни.
3. Сключване на договор за покупко-продажба и условия за доставка
a) Сключване на договор за покупко-продажба
Задължителното потвърждение на поръчката е различно от автоматично генерираното електронно съобщение за получаване на поръчката в системата на доставчика. Задължителното потвърждение, обозначено като „финално потвърждение на поръчката“, се изпраща по електронен път или чрез телефонно обаждане, при което заедно с клиента се потвърждава съдържанието на поръчката и по-специално вида и артикулните номера на продуктите, цената на продуктите и доставката, както и условията за доставка. Договорът за покупко-продажба се счита за сключен в момента на потвърждението.б) Време за доставка
Доставката се извършва съгласно наличностите и възможностите на доставчика – обикновено между 2 и 5 работни дни. Клиентът се уведомява  предварително, ако се налага забавяне на доставката. Поръчката се счита за изпълнена, когато стигне до адреса, посочен от клиента.

в) Транспорт
Доставката се извършва от куриер до посочен адрес, на територията на цялата страна. Информацията за цена на доставката фигурира в поръчката и в задължителното потвърждение.  Доставката винаги включва документ за покупко-продажба и инструкции за употреба.

г) Приемане на поръчката
При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката.

На база на подадено оплакване, от страна на клиента, той ще получи адекватна отстъпка или нов продукт. Клиентът също така може да се оттегли като страна от договора за покупко-продажба. С подписването на документите за доставка, клиентът приема артикулите и потвърждава, че те са доставени без механични повреди. По тази причина, огледайте опаковката и продуктите си внимателно, преди подписване на документа за доставка.

д) Комуникация между клиент и доставчик
Последваща комуникация между доставчик и клиент се осъществява посредством електронна поща. Адресът за контакт е bg.info@certus-mercatus.com Отговорът се изпраща по същия начин. Отговорът може да бъде изпратен от друг електронен адрес, различен от bg.info@certus-mercatus.com
Можете да се свържете с нас и на тел: 02 491 63 66

4. Начин на плащане

a) Начин на плащане на поръчаните продукти

Начинът на плащане на поръчката е наложен платеж при доставка.

б) Собственост на доставката

Всички продукти са собственост на доставчика, докато клиентът не заплати за тях.

5. Гаранция и гаранционни искове

a) Гаранционен срок
Гаранционният срок започва да тече от датата на приемане на поръчката от страна на клиента. Гаранционния срок на всички роботи и електрически аксесоари е 2 години. Гаранцията не се отнася за консумативи (с изключение на батериите, чиито гаранционен срок е 6 месеца). Гаранционните искове се отнасят само в случаите на дефектирали при производството части или дефект, причинен по време на доставка. Препоръчваме ви да прочетете внимателно гаранционните условия и инструкцията за експлоатация преди първата употреба на уреда, а след това стриктно да следвате указанията, в т.ч. за поддръжка и почистване на продуктите. Неспазването на указанията за поддръжка и почистване, както и други дейности несъвместими с описаните в инструкцията за експлоатация, могат да доведат до анулиране на гаранцията.

б) Гаранционни искове
При поява на дефект по време на гаранционния срок, ако той не е причинен в резултат на неправилна употреба на уреда, клиентът има право на гаранционен иск.

в) Процес на гаранционния иск
Ако клиент желае да подаде гаранционен иск за продукт, закупен от онлайн магазина www.irobot.bg, той следва да се свърже оторизирания сервиз посочен в гаранционната карта или директно с електронния магазин на телефон 02 491 63 66.
Ако се налага да изпратите продукта с куриер за гаранционно обслужване, се препоръчва да е в оригиналната си опаковка или в подходяща опаковка за транспортиране, тъй като доставчикът не поема гаранция за евентуални механични повреди, причинени по време на транспорта.

г) Обслужване на гаранционния иск
Сервизният център ще провери уреда и ще приеме или отхвърли иска като гаранционен, като информира клиента, по телефон или електронна поща, относно начинът, по който ще се действа спрямо гаранционния иск. След отстраняване на проблема, клиентът може да получи продукта си лично или чрез доставка. Срокът за отстраняване на проблема е не повече от 30 дни от датата на приемане на продукта, с изключение на случаите, когато изрично е уточнен друг срок. След изтичане на този срок, продуктът на клиента се счита за неподлежащ на сервизиране. Клиентът е длъжен да съдейства изцяло на сервизния център по време на отстраняване на проблема, обект на гаранционния иск.

6. Прекратяване на договора

a) Клиентът има право да прекрати договора в случай, че:
Съгласно законодателството, потребителят има правото да уведоми търговеца в писмен вид, че се отказва  от покупка без да дължи неустойка и без да посочва причина, в рамките на 7 (седем) работни дни от датата на получаване на продукта. Прекратяването влиза в сила, след като доставчикът получи информацията за неговото заявяване от страна на клиента, предоставена по начин, регламентиран от закона.

При прекратяване на договора за покупко-продажба, клиентът следва да изпрати писмено уведомление за това, като посочи номер и дата на поръчката. Уведомлението се изпраща на пощенския адрес на доставчика. Същото се отнася и в случаите, когато клиентът връща вече получени продукти.

Артикулите следва да бъдат върнати в състоянието, в което са получени от клиента, т.е. с не нарушена цялост, окомплектовка и опаковка, както и без неотстраними следи от употреба. Във всички други случаи, доставчикът има право да получи компенсации за разходите направени във връзка с приемането на стоката обратно. Това са компенсации, свързани с възстановяването на нанесените върху продукта щети. Заплащането на тези компенсации се извършва чрез прихващане на сумата от стойността на първоначално направената поръчка.

Доставчикът препоръчва изпращането на стоки да се извършва, чрез регистрирани куриерски компании и застраховка, тъй като той не е отговорен за каквито и да било загуби по време на извършване на доставката до неговия бизнес адрес.

При изпълнение на условията за връщане на стоки по-горе, доставчикът се ангажира да възстанови средствата, предоставени във връзка с върната стока. Плащането се извършва по посочена от клиента банкова сметка, в законоустановения срок (30 дни).

б) Прекратяване на договора от страна на доставчика
Доставчикът има право да прекрати договора само в периода до изпращане на поръчаните стоки към клиента и само в случаите, в които не би могъл да предостави поръчаните артикули или техни адекватни заместители на същата цена. Преди прекратяването на договора, доставчикът е длъжен да се свърже с клиента, с цел уточняване на последващите действия.
в) Разрешаване на спорове

Всички възникнали спорове между двете страни се решават пред оторизираните за това институции.

7. Защита на лични данни

С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от доставчика и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от доставчика, както и целите на обработката и използването. В допълнение на казаното, в случаите на онлайн покупка на изплащане ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие до евнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат обменяни свободно между доставчика и съответната банка.

8. Финални разпоредби

Тези Общи условия са валидни за всички случаи на покупко-продажба между доставчици и клиенти.
Доставчикът си запазва правото да променя Общите условия. Промяната им ще бъде надлежно отразена на уебсайта на доставчика www.irobot.bg.

Споделяйте и следвайте

Последвай irobot_bulgaria в instagram и покажи твоя iRobot с хаштаг #irobot_bulgaria