Общи условия

Общи условия

октомври
2015
 
 
    продукти
 

Общи условия за участие в специалното предложение на iRobotОбщи условия за участие в специалното предложение на iRobot
 
"Купете Braava 380 и вземете обратно 100 лв."Компанията „Цертус Меркатус БГ“ ООД, регистрирана на адрес: София, ул. Апостол Карамитев №2, определя общите условия за участие в специалното предложение „Купете Braava 380 и вземете обратно 100 лв.“ (наричано по-долу „Специално предложение iRobot Cash Back” или „Специално предложение“).
 
1. Целта на предложението е да награди участниците в Специалното предложение, които реализират покупка на iRobot Braava 380 през промоционалния период и които отговорят на описаните по-долу условия, като получат обратно 100 лв. (наричани по-долу „бонус“) за тяхната покупка. Бонусът се предоставя само при покупката на продукт iRobot Braava 380.  Бонусът е ограничен съгласно общите условия, като само първите 200 регистрирани потребители могат да се възползват от специалното предложение. Всяка регистрация извън обявените първи 200 бр. няма да бъде разглеждана и участникът няма да получи бонус, дори и да отговоря на всички останали условия.
 
2. Организатор на Специалното предложение е компанията „Цертус Меркатус БГ“ ООД, наричана по-долу Организатор.

Специалното предложение е валидно в периода 1 май – 30 юни 2015 г.    

3. Условия за участие в Специалното предложение и получаване на бонус: 

(a) Покупка, извършена в рамките на Специалното предложение, на роботизирана подочистачка iRobot Braava 380 (наричана за краткост "Продуктът") от оторизирани партньори в рамките на Република България, списък на които ще откриете на уебсайтът www.irobot.bg (наричани за краткост "Търговци") и при заплащане на пълната стойност; бонусът не се предоставя за закупени в рамките на друга промоция или с отстъпка продукти. Договорът за покупка , съгласно който е закупен Продуктът, и на чиято основа се изисква изплащане на бонус, трябва да бъде валиден и влязъл в сила по време на изплащането на бонуса и страните по договора следва да бъдат Търговецът и участникът в Специалното предложение. Трети страни, извън гореспоменатите, нямат право да участват в Специалното предложение и да получават бонус. При прекратяването на договора за покупка, съгласно който е закупен Продуктът, и на чиято основа се изисква изплащане на бонус, участникът в Специалното предложение губи правото за по-нататъшно участие и в частност – получаването на бонус. В случай, че бонусът е получен, но участникът прекрати договора за покупка, в рамките на периода на Специалното предложение, то той е длъжен до 10 дни да върне получения бонус по банковата сметка на Организатора, от която бонусът му е изплатен.  

(б) Предоставяне на сканирано четливо копие от платежен документ за покупка на Продукт iRobot Braava 380 във формата, описана в т. 3(г) от общите условия, който доказва датата на закупуване на Продукта от участника в рамките на промоционалния период, т.е. 1 май – 30 юни 2015 г.; Продукти, закупени извън този период или закупени от търговци, които не участват в Специалното предложение, нямат право да участват в предложението или да получат бонус. Организаторът има право да изиска оригинално доказателство (платежен документ) за направена покупка на Продукт. В случай, че такова доказателство не може да бъде предоставено в рамките на 3 работни дни след изискването му, процесът по участие в Специалното предложение следва да бъде прекратен.  

(в) Участникът в Специалното предложение трябва да бъде пълнолетно лице, навършило 18 г. към датата на закупуване на Продукта.

(г) Заявката за получаване на бонус се поддава не по-късно от 7 юли 2015 г. до 00.00 ч, към Организатора на Специалното предложение. Заявки, получени след този срок, няма да бъдат взети под внимание. Участието в специалното предложение се заявява чрез попълване и изпращане на формуляр. Заявлението за изплащане на бонуса може да бъде направено, както следва:
 
онлайн, чрез уебсайта:  Посетете нашия уебсайт www.irobot.bg/cashback, попълнете предоставения формуляр, прикачете сканиран платежен документ и изпратете.

Забележка: При покупка на няколко продукти iRobot Braava 380, е необходимо да попълните регистрационен формуляр и да заявите изплащане на бонус за всеки един от продуктите по отделно.  
 
(д) Участникът се съгласява с общите условия на специалното предложение и дава съгласие за ползване на личните му данни.   

(е) Организаторът има право да откаже изплащане на бонуса на участник, в случай че:

(еа) датата на покупката върху платежния документ, с който е закупен продукт iRobot Braava 380, не влиза в периода 1май – 30 юни 2015 г.  

(еб) участникът е заявил участието си в специалното предложение след 7 юли 2015 г.

(ев) продуктът е закупен от търговец, който не е оторизиран партньор на вносителя на iRobot за страната и не е част от предоставения на www.irobot.bg списък с търговци,

(ег) участникът не може да предостави доказателство (платежен документ) за покупка на продукт, съгласно указанията в общите условия, 

(ее) от предоставения във формуляра платежен документ не могат да бъдат идентифицирани моделът на продукта, търговецът, датата на покупка, цената,

(еж) платежният документ е повреден или унищожен,

(ез) серийният номер на продукта не е валиден,

(еи) формулярът не е попълнен правилно или предоставената информация е непълна или невярна,

(ей) изисканият от участника бонус не отговаря на изискванията на настоящите общи условия или е в противоречие с тях, 

(ек) участникът предоставя некоректна или непълна банкова сметка, по която следва да се преведе бонусът,

(ел) организаторът има аргументирано подозрение, че участникът нарушава общите условия на специалното предложение или действа в разрез с установените норми,

(ем) други случаи, описани в настоящите общи условия.   
 
(ж) Специалното предложение е валидно само за първите 200 бр. заявки за модела iRobot Braava 380, получени през системата на уебсайта www.irobot.bg/cashback, за изплащане на бонус. Заявките, отговарящи на условията от предходното изречение и които ще бъдат приемани съгласно настоящите общи условия на специалното предложение iRobot Cash Back, следва да са придружени от четлив платежен документ, доказателство за направена покупка продукт iRobot Braava 380 в периода 1 май – 30 юни 2015 г., включително.   

4. След изпълнение на общите условия на специалното предложение, бонусът ще бъде изплатен на участника, не по-късно от 30 дни от датата на получаване на заявката за изплащането му. Датата на получаване на заявката за изплащане на бонуса съвпада с дата на регистрация на уебсайта www.irobot.bg/cashback. Бонусът се изплаща само чрез банков превод по банкова сметка, предоставена от участника във формуляра. Бонусът не може да бъде изплатен в брой, чрез пощенски запис или да бъде заменен с друг продукт или услуга, или да бъде изплащан към банки извън пределите на Република България. Изплащането на бонуса не е обект на законово разпореждане и организаторът има право по всяко време да промени или отмени настоящите общи условия за участие в специално предложение без изрично предизвестие за това. Участникът в специалното предложение няма право да изисква възстановяване на средства, въз основа на участието в специалното предложение.

При заявка за изплащане на бонус за повече от два продукта към една банкова сметка, при регистрацията на заявките на един и същи човек и/или при регистрация на заявка към един и същи адрес, тези заявки ще се обработват по отделно. В този случай изплащането на бонуса може да отнеме повече от 30 дни от датата на получаване на заявката.

5. В специалната оферта нямат право да участват:

a) лица, намиращи се в трудови правоотношения с организатора,

б) лица, свързани със служители на организатора. За свързани се считат съпрузи, роднини по права линия, по съребрена - до трета степен включително,

c) лица, на възраст под 18 години, 

d) лица, които не са напълно дееспособни. 

Физически лица, постоянно пребиваващи извън пределите на Република България, имат право да участват в специалното предложение, в случай че разполагат с банкова сметка, регистрирана в рамките на България и отговарят на останалите условия на специалното предложение.  

6. Организаторът на специалното предложение се задължава да ползва предоставената от страна на участника, информация само за целите на специалното предложение и ще я пази и оперира с нея съгласно ЗЗЛД. Изискуемите лични данни ще се ползват за изпълнение на задълженията по специалното предложение и за разпращане на корпоративна информация. Чрез попълването на формуляра, участникът предоставя на организатора изрично съгласие за ползване на личните му данни като: име, e-mail, телефон/ мобилен телефон, пощенски адрес, дата на раждане, банкова сметка. Съгласието за ползване на лични данни може да бъде отменено с писмено предоставено заявление към организатора на специалното предложение. Заявлението трябва да съдържа онази лична информация, чието ползване следва да бъде отменено, както и датата за която се отнася споразумението. След получаване на заявление, за оттегляне на съгласието за ползване на лични данни, от страна на участника, неговите лични данни ще бъдат изтрити веднага от системата, съгласно изискванията на ЗЗЛД. Организаторът носи отговорност за опазване сигурността на личните данни. Участникът също така приема, че във връзка със специалното предложение, организаторът ще предостави неговата лична информация – име, фамилия,  e-mail, телефон/ мобилен телефон, пощенски адреср дата на раждане, номер на банкова сметка към основния организатор на специалното предложение, а именно компания Certus Mercatus, s.r.o., със седалище в Чехия, гр. Прага, ул. Мария Подвалова 920/3, пощенски код 196 00, регистрирана в Търговски регистър с ID: 27305571.
 
С участието в специалното предложение, участникът се съгласява да получава определена търговска информация. 
Участникът може да оттегли съгласието си за получаване на търговска информация по всяко време с писмено предизвестие, изпратено към организатора.
Организаторът не носи отговорност за възникнали технически проблеми по време на трансфера на лични данни по електронен път. Организаторът не носи отговорност за възникнали проблеми с функционалността на уебсайта, в секцията с формуляра за попълване на заявление за изплащане на бонус. При поява на технически проблеми, участникът следва да сигнализира на организатора за това.
7. Участникът в специалното предложение следва да върне предоставения бонус, в случай че плащането е направено неправомерно, т.е. участникът не е изпълнил или е нарушил правилата, определени от общите условия, независимо дали нарушението е извършено умишлено или по непредпазливост.
Настоящите общи условия влизат в сила от 1 май 2015 г.
 

София, 1 май 2015 г.

За повече информация, моля свържете се с организатора:

„Цертус Меркатус БГ“ ООД
София, ул. „Апостол Карамитев“ №2
Email: info@cm-group.bg
тел: 02/860 3132

 

 
 
 


Roomba i3+ (3558)

Roomba i3+ (3558)Систематично почистване и самопочистваща база Clean base. Презарежда и възобновява почистване.

Всички продукти

 
 
Продуктът беше вкаран в кошницата
Bиж кошницата